Uit artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek volgt dat aannemers en architecten nog 10 jaar na oplevering verantwoordelijk blijven voor ernstige (zichtbare of onzichtbare) gebreken aan een gebouw of grote werken van onroerende aard die de stabiliteit in het gedrang brengen.

Deze aansprakelijkheid wordt klassiek de ‘tienjarige aansprakelijkheid’ genoemd en is van openbare orde zodat partijen er niet van kunnen afwijken.

Maar wat bij vereffening en meer bepaald de “turboliquidatie” van de aannemersvennootschap?

Bij een gewone ontbinding-vereffening blijft de vennootschap nog gedurende een periode van 5 jaar gehouden tot het passief, zodat het in deze periode nog steeds mogelijk is een aansprakelijkheidsvordering te stellen lastens de vereffenaar (artikel 2:143 §1, vierde en vijfde streepje WVV – oud artikel 198 §1, derde en vierde streepje W. Venn.).

Bij een ‘turboliquidatie’ of ‘eendagsvereffening’  wordt de vennootschap echter ontbonden én vereffend in 1 akte (aldus op 1 dag)  (artikel 2:80 WVV – oud artikel 184 §5 W.Venn). In dat geval is de bestuurder/zaakvoerder persoonlijk aansprakelijk die ten opzichte van derden als vereffenaar wordt beschouwd (artikel 2:79 WVV – oud artikel 185 W.Venn.).

In een dergelijke ‘turboliquidatie’  is de aansprakelijkheid beduidend zwaarder en dient nog meer voorzichtigheid aan de dag te worden gelegd. Maar hoe voorzichtig is voorzichtig genoeg?

Het Hof van Beroep te Gent oordeelde in haar arrest dd. 21.06.2019 dat van een vereffenaar niet mag worden verwacht dat hij, op straffe van aansprakelijkheid, rekening heeft gehouden met alle mogelijke schulden en dat hij alle personen waarvoor werken werden uitgevoerd en wiens waarborgperiode nog niet is verstreken, contacteert met de vraag of er zich gebreken hebben gemanifesteerd dan wel of er gebreken kunnen verwacht worden.

Met andere woorden komt er, volgens deze rechtspraak, aan de garantie- of waarborgtermijn (waaronder de tienjarige aansprakelijkheid) in zekere zin vroegtijdig een einde bij de afsluiting van de vereffening.

 

Heeft u vragen omtrent de 10-jarige aansprakelijkheid, het Nieuwe Wetboek Vennootschappen en verenigingen (WVV), de vereffening van uw vennootschap, de inhoud van uw aannemersovereenkomst of andere vragen? Neem dan contact op met ons kantoor zodat wij verheldering kunnen bieden en u zich kan focussen op uw prioriteiten.

 

Maxime Terneu

maxime.terneu@alisadvocaten.be