Algemene voorwaarden

Elke zaak (vraag tot advisering en/of tot bijstand bij het voeren van onderhandeling en/of een procedure) die door Alis Advocaten wordt behandeld is onderworpen aan deze voorwaarden.

Met de cliënt kunnen ook bijzondere voorwaarden en modaliteiten overeengekomen worden.

01. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat

De advocaat adviseert de cliënt, vertegenwoordigt de cliënt, bemiddelt en onderhandelt voor de cliënt en verdedigt de belangen van de cliënt, zowel binnen als buiten een rechtbank.  

Deze overeenkomst kan aanleiding geven tot één of meerdere dossiers die worden opgestart door de advocaat en deze overeenkomst is van toepassing op alle dossiers die door de advocaat worden geopend voor de cliënt. 

02. Informatie m.b.t. het uitvoeren van de dienstverlening

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

03. Informatie m.b.t. de juridische tweedelijnsbijstand

De cliënt erkent voorafgaand te zijn geïnformeerd door de advocaat over het feit dat de cliënt, (1) als de bestaansmiddelen van de cliënt niet te hoog zijn, (2) als de cliënt een minderjarige is of (3) een persoon in hechtenis, een “Pro Deo”-advocaat kan bekomen die gratis of voor een lagere vergoeding voor de cliënt zal optreden. Dit is de tweedelijnsbijstand, en hiervoor kan de cliënt terecht bij het Bureau voor Juridische Bijstand.

04. Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de cliënt.

De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt, tenzij de rechtbank daarover anders beslist en hen bij vonnis of beschikking aanstelt.

05. Wat wordt gefactureerd

De hieronder omschreven prijzen zijn exclusief btw. Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de btw valt), zal het ereloon verhoogd worden met de btw tegen het toepasselijke tarief.

De factuur, die zal worden verzonden vanuit VOF Alis Advocaten bevat volgende elementen:

05.1. Ereloon

Het ereloon wordt  begroot op basis van een uurtarief en dit volgens een gedetailleerd overzicht dat bij de factuur wordt gevoegd.

Deze uurtarieven kunnen worden verhoogd of verlaagd in functie van urgentie, complexiteit, hoge mate van specialisatie of van de waarde van het dossier.

05.2. Kantoor- en administratiekosten van de advocaat

De kantoor- en administratiekosten van de advocaat betreffen:

 • Kantoormateriaal: papier, kaften, schrijfgerief, omslagen, postzegels,…
 • Infrastructuur: lokalen, kantoormeubelen, informatica, telecommunicatie,…
 • Studiemateriaal: abonnementen, boeken, voortgezette opleiding, …
 • Personeel: secretariaat, onderhoud, …

De kantoor- en administratiekosten van de advocaat bedragen  forfaitair, exclusief BTW, volgens een gedetailleerd overzicht dat bij de factuur wordt gevoegd (deze lijst is niet beperkend):

 • kost gewone brief: 12€
 • kost aangetekende brief: 20€
 • kost fax: 12€
 • kost e-mail: 12€
 • kost per bijkomende pagina: 12€
 • kost afrekening: 15€
 • verplaatsingskost: Kostprijs per km: 0,5€
 • dossieropening:
  • 75€ voor particuliere cliënt
  • 125€ voor cliënt-onderneming
 • Bijkomende Graydon-check: 15 €
05.3. De uitgaven

De uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals gerechtsdeurwaarder, griffie, vertalers en openbare instanties.  Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de factuur.

05.4. Indexering

Deze tarieven zijn vastgesteld op basis van de consumptie-index van mei 2016 (basisindex 2004). De uurtarieven en de kantoor- en administratiekosten van de advocaat kunnen op eenvoudige mededeling van de advocaat worden aangepast aan de op dat moment geldende consumptie-index.

05.5. Success fee

a. Principe

Er wordt een success fee gefactureerd wanneer er gelden gerecupereerd worden ten voordele van de cliënt, of wanneer tegen de cliënt een vordering wordt ingesteld en de cliënt, dankzij onze ondersteuning, deze niet dient te betalen.

b. Tarieven

Er worden twee tarieven toegepast:

  1 2
< 6200 EUR gerecupereerd: 7,5 % 15%
6200 EUR à 49500 EUR gerecupereerd: 5 % 10%
49500 EUR à 124000 EUR gerecupereerd: 4% 8%
124000 EUR à 248000 EUR gerecupereerd: 3% 6%
> 248000 EUR: 2% 4%

Hier kunnen uiteraard correcties zich opdringen of coëfficiënten aangewezen zijn.

Een eerste correctie kan gelden in het geval dat de vordering kennelijk ongegrond is of dat de gevorderde som kennelijk overdreven is. In dit laatste geval zal het percentage enkel toegepast worden op het niet overdreven gedeelte van de vordering.

Het tarief in kolom 1 wordt gebruikt in volgende gevallen:

 • Wanneer gelden gerecupereerd worden vóór dagvaarding,
 • Wanneer er geen betwisting werd gevoerd voor de rechtbank,

Het tarief in kolom 2 wordt gebruikt in volgende gevallen:

 • Wanneer de advocaat de cliënt verdedigt als eiser, er betwisting werd gevoerd, op het toegekende gedeelte van de vordering,
 • Wanneer de advocaat de cliënt verdedigt als verweerder, op het afgewezen gedeelte van de vordering.

Indien de opdracht van de advocaat er enkel in bestaat om betalingsfaciliteiten aan de rechtbank te vragen, wordt deze berekeningswijze niet toegepast.

In geval van hoger beroep en positief resultaat wordt de success fee verhoogd met 50 %.

c. Aanrekening

De reeds betaalde erelonen worden in mindering gebracht van de success fee.

06. Voorschotfacturen

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten opvragen.

07. Betalingsvoorwaarden
  1. Facturen dienen betaald te worden uiterlijk op de vervaldag.
  2. Bij gebreke aan betaling van het volledige factuurbedrag op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling vereist is, een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de intrest zoals bepaald in art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaand factuurbedrag met een minimum van 75€ per factuur.
  3. Bij gebreke aan volledige betaling van een factuur op haar vervaldag, worden bovendien alle facturen – ook diegene die nog niet vervallen zijn – opeisbaar en vervallen alle toegekende betalingsfaciliteiten.
  4. Elke aanmaning die door ons wordt verstuurd per gewone post of per e-mail brengt van rechtswege een administratiekost van 15 € per aanmaning met zich mee. 

Elke aanmaning die door ons wordt verstuurd per aangetekende post brengt van rechtswege een administratiekost van 30€ per aanmaning met zich mee.

08. Derdengelden

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. 

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen  inhouden tot dekking van de openstaande (voorschot-)facturen.  Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.  Deze bepaling doet  geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

09. Betwistingen

Opmerkingen en/of betwistingen dienen aangetekend verzonden te worden aan het kantooradres uiterlijk tien dagen na ontvangst van de factuur, bij gebreke waaraan de factuur geacht definitief aanvaard te zijn door de cliënt.

 

10. Klachten

Indien de cliënt klachten heeft over de dienstverlening van Alis Advocaten, kan hij zich wenden tot:

Tessa Driesens (T: 03 369 30 50 – E: secretariaat@alisadvocaten.be)

of

de Stafhouder bij de Orde van Advocaten te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen, (T : 03/260.72.50 –E: info@balieantwerpen.be)

of

de Federale Ombudsman Advocatuur.

11. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 2.500.000 per schadegeval bij AMLIN Insurance via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899, met vestiging te Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen, te bereiken op telefoon: + 32 3 217 67 67 en per e-mail: info@vanbreda.be.

De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere  verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van € 2.500.000 waarvoor de advocaat is verzekerd en waarvoor dekking wordt verleend. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

12. Deontologie

De advocaat is gehouden tot de deontologische verplichtingen zoals bepaald in de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies. De Codex is beschikbaar op de website www.advocaat.be

13. Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.  De advocaat maakt zijn eindfactuur over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.  De advocaat kan geen schadevergoeding vragen wegens het beëindigen van de overeenkomst.

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

De advocaat kan ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te informeren.  Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

14. Toepassing recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of eruit voortvloeien en enkel de rechtbanken van het gebied waar het kantoor van Alis Advocaten is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen.

Evenwel regelen partijen hun geschillen bij voorkeur in der minne.  Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.

15. Anti-witwas en informatie- en transparantieverplichtingen

De cliënt erkent dat hij vóór het aanvatten van de samenwerking werd geïnformeerd door de advocaat over het bestaande wettelijk kader, de ingestelde interne procedure en de aard van de omtrent zijn persoon verzamelde inlichtingen en de bewaring daarvan. De cliënt erkent dat die procedure deels de medewerking van de cliënt vraagt, dat de advocaat een kopie van de identiteitskaart van de cliënt zal nemen en dat vennootschappen overeenkomstig de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten verplicht worden de gegevens van de uiteindelijke begunstigde en de eventuele actualisering ervan aan de advocaten meedelen.

De cliënt erkent verder dat de advocaat bij het begin van de samenwerking hem heeft geïnformeerd over het feit dat, indien de cliënt de verwachte gegevens niet meedeelt binnen de twee weken (behoudens uitzonderlijke omstandigheden), de advocaat de zakelijke relatie niet kan aangaan en, indien hij reeds voorlopig had opgetreden, zijn verdere tussenkomst moet beëindigen.

De cliënt erkent dat de informatie zoals bedoeld in de artikelen III.74 en III.76 van het Wetboek Economisch Recht hem helder, ondubbelzinnig en tijdig vóór de sluiting van enige overeenkomst of vóór het verrichten van enige prestatie werd medegedeeld. 

Structuur

Alis Advocaten is een vennootschap onder firma (VOF), met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Baron Dhanislaan 20 en met ondernemingsnummer 0638.814.185.

Mr. Wim Smet en Mr. Lieselot Seghers zijn de vennoten van de VOF Alis Advocaten.

Mr. Lauren Pols, Mr. Zara Van Houdt en Mr. Loïc Houard zijn de advocaat-medewerkers in de VOF Alis Advocaten.

Deontologie

De advocaten werkzaam binnen Alis Advocaten mogen hun beroep uitoefenen onder de titel “advocaat” en zijn lid van de balie van Antwerpen.

De deontologische regels verbonden aan het beroep van advocaat kunnen geraadpleegd worden op volgende websites www.advocaat.be en www.balieantwerpen.be.

Beroepsaansprakelijkheid

De verzekeringsdekkingen zijn de volgende:

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid wordt gedekt door de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van de Orde van advocaten te Antwerpen, afgesloten bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, Zurich Insurance plc, Belgium Branch, Avenue Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel en KBC Verzekeringen, Prof. R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.

Het verzekerde bedrag is 1.250.000 EUR per geval, alle schade inbegrepen.

De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd in de Verenigde Staten en Canada.