Juridische informatie

Het Wetboek Economisch Recht legt aan advocaten de verplichting op om bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken de cliënten uitdrukkelijk kennis te nemen van de informatie op deze webpagina verschaft en ook de andere pagina’s van deze website te bezoeken. De reglementen waaraan de advocaten onderworpen zijn, treft u aan op de website van de Orde van Vlaamse Balies.

De advocaten van Alis Advocaten zijn lid van de Balie te Antwerpen. De titel van advocaat hebben zij bekomen in België.

De advocaten van Alis Advocaten oefenen het beroep van advocaat uit als lid van een “groepering” in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennnootschappen van advocaten. Een Groepering is een samenwerkingsverband waarvan de leden enkel contractueel hebben vastgelegd hoe zij ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van haar leden gemeenschappelijke diensten zullen organiseren en de kosten daarvan zullen delen.

Alle advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Amlin Europe NV, Straat 22, 2222 Stad, via Vanbreda Risk & Benefits. De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerde advocaten ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. Op verzoek wordt een verzekeringsattest toegezonden.

De advocaten van Alis Advocaten beperken hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval zal uitkeren. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen zijn de advocaten van Alis Advocaten niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doen tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheids verzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen zij dus aansprakelijkheid af. Een cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van de polis bekomen.

Elke overeenkomst die wordt afgesloten met een advocaat van Alis Advocaten is onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel). Voor eventuele geschillen is enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen bevoegd.

Bij problemen met de advocaat kan de cliënt zich richten tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, conform de bepalingen van Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

Ondernemingsloket

Acerta ondernemingsloket
Gasthuisvest 1
BE - 2500 Lier

Privacycomissie ***
(Art. 17 Privacy wet)

Beroepsorganisatie

Orde Van Vlaamse Balies
Staatsbladsstraat 8
BE - 1000 Brussel

www.advocaat.be

Verzekeraar beroepsaansprakelijkheid

Amlin Europe NV **

 


* een vertaling van de algemene voorwaarden kan bekomen worden via mail
** Een cliënt kan op eerste verzoek eenafschrift van de polis bekomen.
*** www.privacycommission.be