Alis Advocaten - Phishing: een gewaarschuwd man is er twee waard.

Phishing: een gewaarschuwd man is er twee waard.

Phishing is een vorm van online fraude. Zo denkt u een e-mail te hebben ontvangen van uw kredietinstelling met daarin de vraag enkele gegevens aan te vullen door op een link te klikken.  Echter worden daardoor met één muisklik al uw bankgegevens vrijgegeven. De financiële gevolgen van deze vorm van online fraude zijn maar al te vaak gigantisch.

U hoort het alsmaar vaker dat zowel consumenten als ondernemingen slachtoffer worden van deze vorm van online criminaliteit. Ook al kan iedereen slachtoffer worden van phishing, toch geniet niet iedereen van dezelfde bescherming.

Zo voorziet het  consumentenrecht een bescherming tegen niet-toegestane betalingstransacties. Deze niet-toegestane betalingstransacties zijn transacties waarvoor geen toestemming werd verleend door de betaler. Phishing kan hieronder worden gecategoriseerd. Artikel VII.44 van het Wetboek Economisch Recht (WER) voorziet een bescherming voor consumenten om zich desgevallend te richten tot hun kredietinstelling, waarvan de phishing mail of sms ogenschijnlijk afkomstig was. Enkel en alleen wanneer vaststaat dat de consument de fraude had kunnen vaststellen en bijgevolg had moeten weten dat hij zijn betalingsgegevens niet mocht doorgeven, kan de kredietinstelling niet aansprakelijk worden gehouden. In dat geval spreekt men immers van een grove nalatigheid.

Ondernemingen daarentegen genieten niet van deze bescherming. Zij vallen onder het gemene recht,  waarin wordt bepaald dat de betaler onbeperkt aansprakelijk is voor zijn transacties. In geen geval kan een onderneming haar kredietinstelling aansprakelijk stellen voor de schade die zij lijdt ten gevolge van phishing.

Zo blijkt het beschermingsmechanisme ten aanzien van consumenten en ondernemingen totaal verschillend te zijn. Toch dient ook de consument waakzaam te zijn. Het consumentenrecht voorziet dan wel een bescherming in artikel VII. 44 WER, toch wordt in veel toepassingsgevallen een grove nalatigheid vastgesteld in hoofde van de consument. Hierdoor blijft ook de consument in de kou staan.

Werd u slachtoffer van phishing en wenst u meer informatie over uw actiemogelijkheden? Stuur vrijblijvend een mail naar: contact@alisadvocaten.be